Algemene voorwaarden - HDP Medical

1. De ondertekening van een bestelorder door de verkoper of één zijner afgevaardigden, vertegen-woordigers of volmachtdragers geldt enkel als kennisneming van de bestelling en ontneemt de verkoper het recht niet op een weigering van de bestelling zoals hierna bepaald.

2. Het staat de verkoper steeds vrij een bestelling te weigeren. Bericht van die weigering moet echter binnen de 8 dagen na kennisneming van de bestelling door de verkoper aan de koper bekend gemaakt worden. Uit hoofde van dergelijke weigering kan vanwege de verkoper in geen geval schadeloosstelling verlangd worden.

3. Behoudens eigenhandig door de verkoper geschreven en afzonderlijk ondertekende verbintenis heeft de vermelde leveringstermijn slechts waarde van een betrekkelijke aanwijzing en het overschrijden ervan kan geen reden zijn tot verbreking van de bestelling door de koper en kan evenmin aanleiding geven tot enige eis tot schadeloosstelling vanwege de koper.

4. Bij eenzijdige annulering door de koper zonder zwaarwichtige reden die zou te wijten zijn aan de verkoper, zal de koper als schadeloosstelling aan de verkoper een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de geannuleerde bestelling, BTW niet inbegrepen.

5. Indien de koper bij aanbieding van de koopwaar weigert deze in ontvangst te nemen, zal de weigering dezelfde gevolgen hebben als de eenzijdige annulering. Bovendien zullen de vervoers-kosten van het terugbezorgen van de koopwaar aan de verkoper ten laste vallen van de koper.

6. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 20%, met een minimum van 65 EUR en een conventionele interest van 1 % per maand, van rechts-wege opeisbaar vanaf factuurdatum.

7. Bij bestellingen onder de 300,00 EUR (exclusief BTW) worden verzendkosten aangerekend.

8. Alle betwistingen vallen onder uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbank te Dendermonde.


Algemene voorwaarden - HDP Esthetic

Binnenkort beschikbaar

© 2022 HDP Esthetic - 9250 Waasmunster (BE) - info@hdpesthetic.be
BTW BE 0447.956.985 - algemene voorwaarden - privacy policy - cookie policy - sitemap Quoted: Websites met méér